Frontpage

From J-Pedia
Jump to: navigation, search

Welcome to J-Pedia,

JPedia is an online encyclopedia made up of knowledge resources
collected and organized to promote knowledge sharing and support
continuous learning among JKR staff.

Tatacara Mengemaskini Kandungan Portal JPedia
Pengenalan kepada Domain Portal JPedia
.

Currently having 871 articles.

Featured Article

Guidelines On Indoor Environmental Quality (IEQ) For Government Office Building
Guidelines On Indoor Environmental Quality (IEQ) For Government Office Building

Guidelines On Indoor Environmental Quality (IEQ) For Government Office Building dibangunkan secara bersama oleh Ahli Jawatankuasa Kerja terdiri dari Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, Cawangan Arkitek, Cawangan Kejuruteraan Elektrik, Cawangan Alam Sekitar dan Tenaga, Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktrur dan Jambatan, Cawangan Kejuruteraan Senggara, dan Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan.

Dokumen ini menggariskan kehendak dan keperluan Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) bagi projek-projek baru, ubahsuai, naiktaraf; yang merangkumi fasa rekabentuk, pembinaan, dan operasi & penyenggaraan. Dokumen ini memberi panduan untuk meningkatkan kualiti persekitaran dalaman bagi bangunan pejabat kerajaan yang berhawa dingin dengan menepati pelbagai kehendak piawai.

Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) adalah merujuk kepada sifat atau corak udara dan sekitaran yang menyumbang kepada kesihatan dan keselesaan penghuni di dalam bangunan pejabat. Faktor yang mempengaruhi Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) adalah seperti kualiti udara dalaman, keselesaan thermal, kelembapan, kadar pengudaraan, keselesaan akustik dan kualiti pencahayaan.

Objektif utama perlaksanaan Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) adalah untuk memastikan persekitaran di dalam bangunan pejabat sentiasa dapat memberikan keselesaan dan kesihatan kepada penghuni. Kualiti persekitaran dalaman yang baik dapat mengelakkan 'sick building syndome' daripada berlaku. Kualiti persekitaran dalaman yang baik secara tidak langsung akan membantu meningkatkan prestasi, produktiviti dan keseronokan penghuni di tempat kerja tersebut.

(Full article...)

Have You Read...

Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada
Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada

Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada memberikan panduan tentang metodologi pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bangunan, di mana ianya cukup ringkas untuk digunakan oleh pegawai dalaman Jabatan Kerja Raya sepertimana yang termaktub dalam Perintah Am Bab E Klausa 27 yang menyatakan bahawa JKR tanggungjawab untuk memeriksa bangunan Kerajaan setiap tahun.

Garis panduan ini juga adalah untuk membantu pasukan pemeriksa agar dapat melaksanakan pemeriksaan di tapak dengan mudah, konsisten, sistematik dan holistik. Prosedur yang tergaris dalam panduan ini meliputi aspek-aspek persediaan, perancangan, pelaksanaan, penarafan dan penyediaan laporan pemeriksaan.

Keputusan penarafan yang tepat dan boleh diterima dengan yakin bergantung kepada kekerapan penyenggaraan yang dilaksanakan. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu dilakukan untuk memastikan supaya penarafan yang dibuat dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih komprehensif terutama ketika di peringkat perancangan kerja penyenggaraan sama ada jangka masa panjang atau pendek, penyediaan anggaran kos pembaikan atau penggantian serta bajet penyenggaraan yang lebih tepat.

Featured Knowledge Assets

Buku Laporan Tahunan JKR 2017
Buku Laporan Tahunan JKR 2017

Buku Laporan Tahunan JKR 2017
Saya ingin memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Taala kerana dengan izin serta limpah rahmatNya, Buku Laporan Tahunan JKR 2017 ini dapat diterbitkan. Buku ini akan dijadikan rujukan warga kerja Jabatan Kerja Raya (JKR), kumpulan sasar dan masyarakat secara amnya mengenai pencapaian dan aktiviti – aktiviti yang telah dilaksanakan JKR sepanjang tahun 2017.

Saya juga merakamkan sepenuh penghargaan dan tahniah kepada semua lapisan warga kerja JKR di atas segala usaha, jerih-perih, pengorbanan dan dedikasi warga kerja JKR dalam melayari kepayahan, kesukaran dan cabaran demi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepanjang tahun 2017. Buku Laporan Tahunan JKR 2017 ini menjadi bukti kejayaan yang dilaksanakan oleh Jabatan melalui visi, misi dan objektif yang telah digariskan.

Dato' SRI Ir Dr. ROSLAN MD. TAHA
Ketua Pengarah Kerja Raya

(Full article...)

Recently featured:

On this day...


Other areas of ECKM

  • [Community of Practice] – The purpose of JCoP is to cultivate a ‘guided’ knowledge sharing environment in an organization.