Frontpage

From J-Pedia
(Redirected from Main Page)
Jump to: navigation, search

Welcome to J-Pedia,

JPedia is an online encyclopedia made up of knowledge resources
collected and organized to promote knowledge sharing and support
continuous learning among JKR staff.

Tatacara Mengemaskini Kandungan Portal JPedia
Pengenalan kepada Domain Portal JPedia
.

Currently having 874 articles.

Featured Article

Penjadualan Kerja Fasa Pra-Pembinaan Bagi Projek Bangunan
Penjadualan Kerja Fasa Pra-Pembinaan Bagi Projek Bangunan

Penjadualan Kerja Fasa Pra-Pembinaan Bagi Projek Bangunan
Surat Arahan KPKR Bil. 25/2018 Penjadualan Kerja Fasa Pra-Pembinaan Bagi Projek Bangunan bertujuan untuk menambahbaik proses kerja fasa pra-pembinaan sebagaimana yang digariskan dalam Surat Arahan KPKR Bil. 17/2014 bertarikh 27 Oktober 2014 bagi projek banguna di Jabatan Kerja Raya Malaysia dengan menetapkan tempoh pelaksanaan perancangan projek di peringkat pra-pembinaan.

Bagi meningkatkan kualiti sistem pengurusan projek, tempoh pelaksanaan projek JKR telah ditetapkan selaras dengan Piagam Pelanggan bertarikh 23 Disember 2017. Templat ini dibangunkan mengikut empat (4) jenis kaedah rekabentuk iaitu: Pre-Approved Plan, Konvensional Dalaman, Konvensional Perunding dan Reka dan Bina.

Semua Pengurus Program/Head of Project Team (HOPT) Sektor Bangunan di Ibu Pejabat JKR adalah diwajibkan untuk menggunakan Templat Penjadualan Kerja Pra-Pembinaan dalam membuat perancangan projek pembangunan di Cawangan Ibu Pejabat JKR atau JKR Negeri. Templat ini juga hendaklah dijadikan alat pemantauan pelaksanaan bagi setiap peringkat dalam fasa pra-pembinaan.

(Full article...)

Have You Read...

Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada
Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada

Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada memberikan panduan tentang metodologi pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bangunan, di mana ianya cukup ringkas untuk digunakan oleh pegawai dalaman Jabatan Kerja Raya sepertimana yang termaktub dalam Perintah Am Bab E Klausa 27 yang menyatakan bahawa JKR tanggungjawab untuk memeriksa bangunan Kerajaan setiap tahun.

Garis panduan ini juga adalah untuk membantu pasukan pemeriksa agar dapat melaksanakan pemeriksaan di tapak dengan mudah, konsisten, sistematik dan holistik. Prosedur yang tergaris dalam panduan ini meliputi aspek-aspek persediaan, perancangan, pelaksanaan, penarafan dan penyediaan laporan pemeriksaan.

Keputusan penarafan yang tepat dan boleh diterima dengan yakin bergantung kepada kekerapan penyenggaraan yang dilaksanakan. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu dilakukan untuk memastikan supaya penarafan yang dibuat dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih komprehensif terutama ketika di peringkat perancangan kerja penyenggaraan sama ada jangka masa panjang atau pendek, penyediaan anggaran kos pembaikan atau penggantian serta bajet penyenggaraan yang lebih tepat.

Featured Knowledge Assets

Buku Panduan Pengurusan Projek Jabatan Kerja Raya
Buku Panduan Pengurusan Projek Jabatan Kerja Raya

Buku Panduan Pengurusan Projek Jabatan Kerja Raya merupakan sebuah dokumen rujukan di peringkat jabatan. Dokumen ini menjelaskan kaedah pelaksanaan projek secara keseluruhan di dalam sesebuah projek JKR dan hendaklah dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan pengurusan projek dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pasukan projek JKR.

Adalah diharapkan isi kandungan dokumen ini dapat memberi kefahaman, pengetahuan dan maklumat berguna kepada semua pihak dalam memberi  nilai  tambah kepada sistem penyampaian projek. Dokumen ini adalah terpakai untuk semua kaedah pelaksanaan projek JKR.  Penggunaan dokumen ini juga adalah selari dengan amalan Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) JKR yang berkaitan. Penambahbaikan dokumen perlu dilaksanakan secara berterusan pada masa akan datang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa.

(Full article...)

Recently featured:

On this day...

January 24

Sutter's Mill (reconstruction)
Sutter's Mill (reconstruction)
More anniversaries:


Other areas of ECKM

  • [Community of Practice] – The purpose of JCoP is to cultivate a ‘guided’ knowledge sharing environment in an organization.